kijan kon sa an enmé zèb ?!

an enmé zèb toubolman ! menm si an sav ki , kon yo ka di « a pa an kiraj ou ka maré fanm aw »,

si an té pé an té ké mangé zèb, bwè zèb

maten midi swè

akra zèb

kalalou zèb

kolombo zèb

kouskous zèb

dombré zèb

plantè zèb

ronm zèb

koubouyon zèb

misyé labé pa ban mwen pon losti aw ! sé zèb man vlé, sé zèb man ka soussé

moun ki enmé vyann a bèf pa sav ki jan farin yo bay bèf la yo kay fè woti

moun ki enmé somon pa sav ki jan farin yo bay pwason la yo kay fè mariné

si cochon ka manjé zèb

si bèf ka manjé zèb

an pa jen vwè bèf ka manjé kochon

pa plis ki an pa gen vwè kochon ka manjé bèf

yo di mwen lékol ki bèf kochon nonm sé té menm biten:

mamifè, nou tout ni tété, nou tout nou ka tété

mé dépi nou ni laj pou komprann sé zèb nou ka manjé zèb

zèb épi grenn, grenn épi rasin, rasin épi légiminèz, fwuy, mi sé kat mouskètè an nou !

pwa, poyo, lantiy, dombré, fouyapen, madè, ziyanm, farin mannyok, mayis,

zèb, sé sèl médikaman nou ni

zouk la bel mézanmi mé zèb la pli bèl ankó,

on solusyon sé mélanjé zouk épi zèb,

il est où, il est où  le bonheur, il est là

si vyann té tèlman bon yo té ka bay viandox ba sé ti moun la, on bibwon ji a vyannn

mé non yo ka ba yo zépina, yo ka ba yo bouwé vant yo épi zépina, épi pwa,

aprésa dépi ti moun la vinn fè dan yo ka oubliyé sé zèb la, yo ochan dèyè vyann, considiré vyann sété an médikaman jan a vicks

man pé ké diw ayen si ou ba ti moun aw on zé on jou, on ti móso vyannaché on lot jou mé vyann toulé jou

stèk, biftèk, ronmstèk, filé, pavé, woti, kotlèt, chatobriyan, kotdevo, seldanyo, sotédvo, rozbif, blé, sényan, apwen, chawkitri, janbon, anbourgé, bavèt, fofilé, chawolé, touwnèdo, tawtaw, bouwginyon, sosison, paté, toulé jou,

maten midi swè awa, jézimarijozèf !

san konté moun ki ka manjé chyen, moun ki ka manjé, moun ki ka bwè san, moun ki ka manjé sotrèl, moun ki ka fri zotolan, moun ki ka woti chat, moun ki ka fè bouden épi fwa gra a rat, moun ki ka manjé bonda foumiwouj, moun pou ki sa kroupyon a poul sé on délikatès, an kavya,  moun ki ka fè konfiti épi laké zandoli, jis ni moun ki ka fè chodo épi zèl a ravèt, man pa ka di zot pa fè sa, pa manjé sa, si i bon diy  bon, manjé manjé a zot, apa sa an ka palé, pa fé mwen di sa an pa di, sa an ka di sé zot pa bizwen egzajéré, sé menm bèt menm pwèl ki ronm ki sigarèt, tout vis bon mé pa fósé asi la dóz: à consommer avec modération

sé pou sa lè yo rivé a laj trantan a yo yo pa ka rivé fè ti moun, yo féba, yo flègèdè, kó la ja lass pran fé, grenn la pa ka pé, koko la pa ka pé, yo pa ni fós anko, bay la pouri, i pa ka pitt anko two fó, mé i ja byen pouri andidan ! Pwason ka pouri an tèt, nonm é fanm ka pouri paw laké ! I kon yo ka i « a pa menm jou féy tonbé an dlo i ka pouri »,  « a pa menm jou ou manjé tè ou ka mô anflé »

aló ki jan ou pé expliké mwen, kijan on pèwdefamiy kijan on manman ni kouraj ay dépansé onlo sak lajan olyé i ay chaché zèb

pou achté an kilo béf kochon ou kabrit

pou achté an liv kouliwou ou an dèmi liv zófi !

Manjé zèb, boug manjé zèb, ba sé ti moun la zèb, bon zèb

fèy lozey anmè, fèy dachin, fèy kréson, fèy kristofin, fèy patatdous, fèy jiromon

fèy zépina, fèy mannyok, fey radi, fey léti, fey pisanli, manjé zèb, ti boug manjé zèb tifiy,

persi, siv, koryann, ten, rozmarin,

fèy pouwpyé sé pa sélman zèb a lapin, pin pin

fèy chadon béni sé pa sélman zèb a kochon, chon chon

fey mouzanbé sé pa sélman zèb a poul, pou poul

fèy bwaden sé pa sélman zèb a kanna, nana

fèy paryétè sé pa sélman zèb a bèf, bébéf

fèy gonbo sé pa sèlman zèb à mouton, tonton

féy kalalou sé pa sèlman féy a bourik, ri rik

féy mant sé pa sélman zèb a raccoon, koo coon

si fanm té zèb, nonm té ké brwoutéy tout lanné

si nonm té zèb, fanm té ké brwoutéy tout lannézèb ni on  lot vantaj

yo pa ka fè diférans ant

bèf ki enmé kochon

kochon ki enmé nonm

nonm ki enmé nonm fanm ki enmé nonm

nonm ki enmé fanm, fanm ki enmé fanm,

kochon kin enmé kochon, kabritt ki enmé griv, kok ki enmé rakoun, paloud ki enmé mangous

Zèb pa ka fé diférans,

sé pou sa moun ki kwayan, moun ki ka kwè an zèb, moun kon mwen ki enmé zèb,

san ki ka koulé an venn an nou pa wouj kon diven, i vè koulé zèb

sé pou sa nou pa pè pon soukouyan ki enmé san véwmiyon

sé pou sa nou ka ri gwo ri lè on dowlis ka fè simagré

kon zèb pa ni mwajen

zèb pa ka fè jé, awa,

zèb pa ka fè jé

Publicités

Une réflexion sur “kijan kon sa an enmé zèb ?!

Les commentaires sont fermés.